keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Katsaus vuoteen 2015

Vuoteen 2015 lähdettiin totutusti alijäämäisellä talousarviolla. Tällä kertaa suunniteltu
alijäämä oli liki 1 300 000 euroa. Kunnanhallitus jatkoi organisaatiouudistuksen eteen-
päinviemistä, jolla on tarkoitus saada kuntatalous pysyvästi kestävälle tasolle. Tämä
kehitystyö on nähtävä investointina, joka tulee maksamaan itsensä takaisin. Kunnan-
hallitus teki myös strategisia valintoja alaistensa resurssien käytön suhteen ja suuntasi
näitä kehitystyöhön. Näin ollen aktiivinen talousarviovuoden menopuoleen, ja sen
suitsimiseen, keskittyvä johtaminen jätettiin vähemmälle, koska sen vaikutus on kerta-
luoteista ja ongelmia siirtävää johtamista.


Vaikka kunnanhallitus keskittyi ratkaisemaan menopuolen ongelmat pysyvästi ja suun-
tasi resursseja tähän työhön, saatiin aktiivisella johtamisella kuitenkin pienennettyä ali-
jäämää suunnitellusta noin 350 000 eurolla. Näin ollen tilikauden tulos painuu noin
900 000 alijäämäiseksi. Suuri kiitos tästä positiivisesta tuloksesta kuuluu myös am-
mattitaitoiselle, sitoutuneelle ja talousorientoituneelle henkilöstöllemme. Aikaisempina
vuosina olemme keskittyneet vuosittain säästötalkoisiin. Usein nämä toimenpiteet ovat
olleet vain laastari, joka on hetkellisesti tukkinut vuotavan haavan. Nyt voin ylpeänä
todeta, että Pellon kunta on kunnanhallituksen johdolla lähtenyt viemään eteenpäin
sellaista kulttuuria, jolla talouden haasteet saadaan ratkaistua pysyvästi. Tätä työtä, ja
kuten kaikkea muutakin toimintaamme, ohjaa kuntastrategia, jonka perusteella työtä ja
saavutuksia voidaan arvioida.


Entisen arvostelukulttuuri, vailla mittareita, ei ollut työssä viihtyvyyttä parantava. Se ei
myöskään tukenut johtamista, saatikka kannustanut organisaatiota kehittymään. Olen
myös tästä hyvin ylpeä, että nykyinen valtuusto on nähnyt sen, ettei syyllisten etsintä
ole rakentavaa kulttuuria vaan rakentavaa ja kehittävää on ainoastaan ratkaisukeskei-
nen toimintamalli, mikä nyt on saatu Pellossa aikaiseksi. Organisaation kehitystyö jat-
kuu myös seuraavina vuosina. Prosessiorganisaation jatkotyöstämisen myötä jokaisel-
la on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittää sitä. Tämä on yksi tapa mi-
ten valtuusto toteuttaa tahtoaan kehittää henkilöstöä ja työssä viihtyvyyttä.


Valtiovarainministeriö on todennut, että paras itsenäisyyden tae on kunnossa oleva ta-
lous. Puskurimme tulevaisuuden haasteiden varalle laskee 900 000 euron alijäämän
myötä, noin 3 700 000 euroon. Tällä menovauhdilla meillä on aikaisemmilta vuosilta
säästyvää puskuria käytettävissä vuoden 2017 loppuun saakka. Pellon kuntaorgani-
saatio ja kulttuuri on ollut melko stabiilia edeltävät 30 vuotta. Ehkä tästä syystä muu-
tosvastarinta uudistuksille on ollut yllätyksellisen suurta. Tämä on harmillista siksi, että
muutosvastarinnan ja sen aiheuttamien haasteiden johdosta, emme ole päässeet ra-
kentamaan täydellä teholla prosessiorganisaatiota. Käytännössä tämä tarkoittaa talo-
usennusteiden valossa sitä, että aikaisempien vuosien ylijäämä ja sitä kautta käytettä-
vissä oleva aika ei riitä prosessiorganisaation hyötyjen ulosmittaamiseen. Näin ollen
oletettavaa on, että vuonna 2017 valittavat uudet valtuutetut joutuvat tekemään heti
alkuun kipeitä päätöksiä, joilla on suoria vaikutuksia henkilöstöön.


Kunnan velkamäärä pieneni hieman ja vuonna 2015 se oli 900 euroa/asukas, kun se
vuotta aiemmin oli 990 euroa/asukas, ja vuonna 2013 oli 1073 euroa/asukas. Kunta-
konsernin lainat kasvoivat vuonna 2015, ollen 2 666 euroa/asukas. Vuotta aiemmin
konsernilainat olivat 2480 euroa/asukas, ja vuonna 2013 lukema oli 2282 eu-
roa/asukas. Investoinnit toteutuivat huomattavasti suunniteltua pienempinä, mutta
vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kunnan velkamäärä on yhä edelleen selvästi
alle maakunnan keskiarvon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti